Word Dokümanı olarak indir PDF Dokümanı olarak indir


AİLE İŞLETMELERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1. BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1: Derneğin adı, “Aile İşletmeleri Derneği”dir. Kısa isim olarak tüm aile işletmelerini hedefleyecek şekilde TAİDER kullanılır. Derneğin merkezi İzmir’dir. Genel Kurul kararıyla Türkiye içinde ya da dışında şubeler açabilir ve uluslar arası dernekler, birlikler ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilişki kurabilir.

TANIMLAR

MADDE 2: Aşağıdaki terimler, sözcükler ve kısaltmalar, bu Tüzüğün yorumlanması bakımından aşağıda karşılarında belirtilen anlamları taşırlar:
Dernek : AİLE İŞLETMELERİ DERNEĞİ,
Tüzük : Derneğin Ana Tüzüğü,
Merkez : İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan Dernek Merkezi,
Üyeler : Derneğin asıl gerçek kişi ve asıl tüzel kişi üyeler ile onursal üyeleri,
Genel Kurul : Derneğin tüm asıl üyelerinin oluşturduğu Derneğin en üst karar alma organı,
Yönetim Kurulu : Derneğin Genel Kurul tarafından yetkilendirilen yönetim organı,
Dernek Başkanı : Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı,
Kanunlar : 5253 sayılı (değişiklikleri ile birlikte) Dernekler Kanunu,Medeni Kanun ve diğer mevzuat,
Aile İşletmesi : Bir ya da birden fazla aile tarafından kontrol edici hisselerine sahip olunan ve hissedar ailelerden en az bir aile bireyinin yönetiminde yer aldığı işletme,şirket veya serbest meslek kuruluşu

DERNEĞİN HEDEF VE AMACI

MADDE 3: Derneğin hedef ve amacı aşağıda belirtilmiştir.

3. 1. DERNEĞİN HEDEFİ

Ülkemiz aile işletmelerinin yüksek performanslı, rekabetçi ve uluslararası yönetim ilkelerine sahip, paydaşlarına ve ülkemize en fazla değer yaratan kalıcı ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmesi için aralarında

 • en iyi uygulamalar ve çözüm gerektiren sorunları paylaşabilecekleri,
 • dünyanın lider aile şirketleri ile iletişim kurabilecekleri,
 • gelecek nesillerini eğitebilecekleri lider kurum olmak.

3. 2. DERNEĞİN AMAÇLARI ve ÇALIŞMA KONULARI

Derneğin temel amaçları şunlardır:

 • 3.2.1)Üyelerinin aile işletme ve şirket dinamiklerini anlamaları ve başarı ile yönetmeleri, şirketlerin, organizasyon, kurumsallaşma, gelecek kuşaklara geçiş konularında gelişmelerine ve sürekliliğine destek olmak ve yol göstermek,
 • 3.2.2) Aile işletmelerinin özgün gereksinimleri ve çıkarlarına uygun olarak yönetim uygulamaları hakkında bilgiyi üretmek, teşvik etmek ve yaymak,
 • 3.2.3) Yukarıda sayılan ve benzeri diğer konularda kendilerini eğitmeleri için ortam ve fırsatlar oluşturmak,
 • 3.2.4)Uluslararası aile şirketleri ağı (Family Business Network) ile ilişki kurarak dünyadaki deneyimi üyelerine aktarmak, bunun getireceği imkanları sağlamak (staj vs..)
 • 3.2.5)Ülkemizdeki aile işletmeleri ve şirketleri arasındaki deneyimleri gizlilik ilkelerine sadık kalarak ve güven ortamı sağlayarak paylaşmalarını ve birbirlerine aktarımda bulunarak öğrenmeleri için fırsatlar yaratmak,
 • 3.2.6)Konularında akademik ve pratik çalışmalar yaptırarak, araştırma imkanları sağlayarak ya da derleyerek üyelerine bilgi sağlamak,
 • 3.2.7)Aile işletme ve şirketlerinin sorun ve ihtiyaçlarını tespit ederek, bunları düzenleyici ve kanun yapıcı kurumlara iletmek ve aile işletmelerimizin çıkarlarını korumak,
 • 3.2.8)Dernek üyeleri arasından en iyi uygulamaları tespit ederek Türkiye’yi konusunda uluslar arası platformda temsilini yapmak,
 • 3.2.9)Türkiye aile işletme ve şirketlerinin kurumsallaşması ve büyümelerini sürdürmek adına destekleyerek ülke kalkınmasına katkıda bulunmak ve girişimciliği özendirerek Türkiye’de ekonomik gelişmeyi desteklemek.
 • 3.2.10)Sayılan bu amaçlar çerçevesinde Genel Kurulun, gerekli ve uygun göreceği diğer tüm faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 4: Dernek Yukarıda belirtilen konuları başarılı ile gerçekleştirmek için aşağıda sözü edilen çalışma biçimlerini kullanır.

 • 4.1) Üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasını, Türkiye’de Aile İşletme ve Şirketlerini geliştirme ve destekleme çalışmaları konusunda bilgilenmesini sağlar,
 • 4.2) Aile İşletme ve Şirketleri alanında karşılaşılan mesleki zorlukların aşılması için her türlü çalışmada ve faaliyette bulunabilir, ilgili tüm konularda kararlar çıkmasında çaba gösterebilir,
 • 4.3) Yeni asıl üyeler alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar,
 • 4.4) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar, ödüllü ödülsüz yarışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar, Türkiye ve yurtdışında üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim kurumları, dernekler, birlikler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları ile işbirliği yapar, ortak program ve projeler geliştirir ve yürütür,
 • 4.5) Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayımlar,
 • 4.6) Üyelerin bilgi, deneyim ve dernek içi paylaşım ve koordinasyonun artmasını sağlamak için sosyal faaliyetlerde bulunabilir, yurtiçinde ve yurt dışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir,
 • 4.7) Amaç ve hizmet konuları için gerekli çalışma ve eğitim tesisleri ile sosyal tesisler açabilir, taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,
 • 4.8) Yardım Toplama Kanunu ile işbu Tüzük hükümlerinde belirtilen amaç ve hizmet konuları için vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
 • 4.9) Amaçlarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen veya izin verilen diğer her türlü çalışmaları yapar,
 • 4.10) Amacına uygun çalışmalar yapmak üzere gelir getiren projeler yürütebilir, iktisadi işletmeler eğitim merkezleri açabilir, işletebilir, işletmek için devredebilir,
 • 4.11) Amaç ve çalışmalarına uygun olarak yurt içi ve yurt dışından ilgili mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım alabilir.
 • 4.12) Amaç ve çalışmalarına uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuata riayet etmek kaydı ile, uluslararası faaliyette bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir; dernek veya üst kuruluşlar kurabilir ya da mevcut dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.
 • 4.13) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5702 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

MADDE 5: Dernek sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda faaliyet gösterir.

DERNEK AMBLEMİ

MADDE 6: Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

2. BÖLÜM – ÜYELİK VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

ÜYE OLMA HAKKI,

MADDE 7: Her türlü üyelik için ortak koşul aile şirketi, işletmesi veya serbest meslek kuruluşu olmak ile bu sayılanlarda hissedar yada pay sahibi olan bir ailenin mensubu olmaktır. Gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Onursal üyeler tüzükte ayrıca düzenlenmektedir. Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

 • 7.1. GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN
 • 7.1.1) Fiil Ehliyetine sahip olmak,
 • 7.1.2) Herhangi bir dernek veya birlik üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,
 • 7.1.3) Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
 • 7.1.4) Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemek.
 • 7.2. TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN
 • 7.2.1) 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak,
 • 7.1.2) Herhangi bir dernek veya birlik üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,
 • 7.1.3) Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemek.
 • 7.2.4) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak,
 • 7.2.5) Firmaların tüzel kişilikleri ile üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu başkanı, üye veya temsille yetkilendirildiği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 8: Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

8.1. BİREYSEL ÜYELER:

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri yerine getirmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan gerçek kişilerdir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, Dernek tüzüğüne uymak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

8.2. TÜZEL KİŞİ ÜYELER:

Tüzel kişiler, Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi aracılığı ile oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Tüzel kişi üyelerin de sadece bir oy hakkı bulunmaktadır. Tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin Derneğin gerçek kişi üyeler için öngördüğü üyelik koşullarını haiz olması gerekmektedir. Her tüzel kişi için bu kurum hesabına faaliyet gösteren en fazla beş (5) gerçek kişi Derneğin faaliyetlerinden faydalanabilir. Ancak tüzel kişiliğin temsilinde yukarıdaki hükmü saklıdır. Tüzel kişiler üye oldukları andan itibaren derneğin faaliyetlerinde yer alma hakkına sahiptirler.

8.3 ONURSAL ÜYELER:

Derneğin çalışma, amaç ve konularıyla ilgili alanlarda, mesleki, bilimsel veya herhangi bir surette faaliyet gösteren, bu alanda isim ve uzmanlık sahibi, bu konuda çeşitli hizmetlerde bulunmuş, Türk ve yabancı uyruklu gerçek kişilerden , dernek üyesi olmaya engel bir durumu bulunmayan ve diğer dernek üyelerinde aranan şartları taşıyanlar, Yönetim kurulunun önerisi ve dernek genel kurulunun kararı ile onursal üye olarak Derneğe kabul edilebilirler. Onursal üyelerin giriş ve yılık aidat ödeme yükümlülüğü yoktur. Toplantı, müzakere ve Dernek etkinliklerine katılabilirler; ancak organlarda görev alamazlar ve oy hakları bulunmamaktadır.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 9: Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

 • 9.1. ÜYELİĞE GİRİŞ
 • 9.1.1 ASIL ÜYELİĞE GİRİŞ
 • 9.1.1.1. GERÇEK KİŞİ ASIL ÜYELER
 • 9.1.1.1.1) Dernek üyesi olmak isteyen gerçek kişiler, Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, “Üyelik başvuru” formunu doldurup, 4 Adet resim, Nüfus cüzdanı sureti ve İkametgâh senedi ile birlikte Dernek Başkanı’na sunarlar. 9.1.1.1.2) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir,Yönetim Kurulu üyelik başvurusunun reddi ile ilgili bir neden göstermekle yükümlü değildir.Reddedilen üye adayları,red kararından itibaren bir yıl geçtikten sonra yeniden teklif edilebilirler.
 • 9.1.1.1.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri”ne kimliği işlenir ve “Üye Kimlik Belgesi” verilir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödenti alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği sıfatı, hak ve yetkileri kazanılamaz.
 • 9.1.1.2) TÜZEL KİŞİ ASIL ÜYELER
 • 9.1.1.2.1) Tüzel kişilerin Dernek üyesi olması durumunda, tüzel kişiliğin Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az üç dernek üyesince de imzalanmış “Üyelik başvuru” formu doldurulup, tüzel kişinin Derneğe üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/ortaklar kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi, Nüfus Suretleri ve 4 Adet Fotoğrafları Dernek Başkanı’na sunulur.
 • 9.1.1.2.2) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir, Yönetim Kurulu üyelik başvurusunun reddi ile ilgili bir neden göstermekle yükümlü değildir. Reddedilen üye adayları, red kararından itibaren bir yıl geçtikten sonra yeniden teklif edilebilirler.
 • 9.1.1.2.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri”ne işlenir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödenti alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği sıfatı,hak ve yetkileri kazanılamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 10: Hiç kimse Dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye istifasını Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernekten çıkan üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 11:

 • 11.1.ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ
 • Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:
 • 11.1.1) Tüzüğün 8. maddesinde belirtilen ve üye olmak için gereken nitelikleri yitirmek,
 • 11.1.2) Verilen görevleri mazeretsiz olarak yapmamak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ciddi surette ilgisizlik göstermek,
 • 11.1.3) Türk Kanunları uyarıca derneklere üye olma hakkını yitirme ve Tüzük hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,
 • 11.1.4) Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,
 • 11.1.5) Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak,
 • 11.1.6) Tüm ödentilerini ödemedikleri için gerekli sözlü ve yazılı ikazlar yapıldıktan sonraki ilk olağan Genel Kurul toplantısına dek yükümlülüklerini yerine getirmemek,
 • 11.1.7) Derneğin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak,herhangi bir surette Derneği zarara uğratmak.

Yukarıda sayılan hallerden birinin tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

Üyelikten çıkarılma, ödenmemiş aidatların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Dernekten çıkarılmayı Dernek yönetim kurulu, üyelerin en az 2/3’ünün karar lehinde oy kullanması ile karar verebilir.

Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gerekli araştırma ve incelemeyi yapıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla verir.

11.2.ÇIKARILMA KARARINA İTİRAZ:

Dernekten ihraç edilen üyeler, kendilerine üyeliklerinin iptal edildiğine dair bildirimin tebliğ edildiği tarihten sonraki on beş (15) gün içerisinde Yönetim Kurulunun kararına bir dilekçe ile itiraz edebilirler.

3. BÖLÜM – ORGANLAR GÖREV VE YETKİLERİ

DERNEK ORGANLARI

MADDE 12: Derneğin üçü (3) zorunlu, biri (1) isteğe bağlı dört (4) organı vardır. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. Daha sonra Genel Kurul tarafından gerekli görünen başka organlar da kurulabilir.

ZORUNLU ORGANLAR

A. Genel Kurul

B. Yönetim Kurulu

C. Denetim Kurulu

İSTEĞE BAĞLI ORGANLAR

A. Danışma Kurulu

Bunların yanı sıra Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim sistemleri gereği çalışmalar yapmak için çeşitli komisyonlar oluşturabilir.

GENEL KURUL

MADDE 13: Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul, her yıl Mayıs ayında Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilecek yerde toplanır.

Genel Kurul;

A- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

B- Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Genel Kurula katılabilmek için, üyenin önceki yıllara ve bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma payı borcu bulunmaması gerekir. Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce bir yazı ile üyelere duyurulur ve en az iki haftalık bir ödeme süresi tanınır.

GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ

MADDE 14: Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

 • 14.1) Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar.
 • 14.2) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek üzere yazıyla, mektupla ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış günden fazla olamaz.
 • 14.3) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

MADDE 15: Genel Kurul toplantısında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

 • 15.1) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 • 15.2) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 • 15.3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 • 15.4) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 • 15.5) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 • 15.6) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
 • 15.7) Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 • 15.8) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
 • 15.9) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 • 15.10) Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul’a katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 16: Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

MADDE 17: Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18: Derneğin en üst karar organı olan Genel Kurulda aşağıda yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanır.

 • 18.1) Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,
 • 18.2) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
 • 18.3) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,
 • 18.4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul etmek,
 • 18.5) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 • 18.6) Yönetim Kurulu’nun dernek çalışmaları ile ilgili onaya sunduğu yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek karara bağlamak,
 • 18.7) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık aidat ve giriş ödentilerini onaylamak,
 • 18.8) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,
 • 18.9) Derneğin Federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
 • 18.10) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında karar vermek,
 • 18.11) Derneğin Vakıf kurmasına karar vermek,
 • 18.12) Derneğin feshine ve mal varlığının tasfiye edilmesine karar vermek,
 • 18.13) Yasalarda ya da Tüzük’te Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,
 • 18.14) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınmak,
 • 18.15) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,
 • 18.16) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması
 • 18.17) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

MADDE 19: Yönetim Kurulu iki yıllık süre için Derneğin gerçek kişi üyeleri veya tüzel kişi üyelerin temsilcileri arasından seçilmiş 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. İki yıllık görev süresi, seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısını takiben başlar.

 • 19.1) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
 • 19.2) Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 • 19.3) Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA İLKELERİ

MADDE 20: Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • 20.1) Yönetim Kurulu gerekli görüldüğü zamanlarda Merkez’ de olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
 • 20.2) Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıyla katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 • 20.3) Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı’nın çağrısı üzerine ve yine Dernek Başkanı’nın diğer Yönetim Kurulu üyelerine de danışarak saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 21: Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • 21.1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • 21.2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 • 21.3) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • 21.4) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • 21.5) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • 21.6) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • 21.7) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • 21.8) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve işbu Tüzük hükümleri doğrultusunda, derneğin amacına uygun faaliyetleri artırıcı kararları almak ve uygulamak,
 • 21.9) Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurul dikkatine sunmak,
 • 21.10) Çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul dikkatine sunarak ve uygulamak,
 • 21.11) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,
 • 21.12) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
 • 21.13) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
 • 21.14) Sağlanacak gelirleri Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine hiçbir menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına tahsis edilmesi kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılınmasında kullanmaya karar vermek ve bu kararı Genel Kurul’un onayına sunmak,
 • 21.15) Tüzüğün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin azalması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak,
 • 21.16) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek ve uygulamak,
 • 21.17) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,

DENETİM KURULU

MADDE 22: Denetim Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi, iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır.

 • 22.1) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.
 • 22.2) Denetleme Kurulu en az oniki (12) ayda bir kez Merkez’de toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı (2)’dir.
 • 22.3) Denetleme Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurul’a sunmakla görevli ve yetkilidir.
 • 22.4) Dernek’de iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme Kurulu derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

DANIŞMA KURULU

MADDE 23: Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’nun önereceği Aile İşletmelerinin çıkarlarına ve geliştirilmesine çok belirgin katkıları olmuş ya da olabilecek, Dernek üyesi bulunan ya da bulunmayan gerçek kişiler arasından Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlı olmak kaydı ile iki yıllık süre için seçilir.Danışma Kurulu 10 üyeden oluşur.

Danışma Kurulu gerek gördüğü sıklıkta toplanabilir.

Danışma Kurulu, kendi içinden seçtiği Başkanı ya da Dernek Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir.

DANIŞMA KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Danışma kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 • 23.1) Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak ve program hazırlamak, Yönetim Kurulu’na öneri ve dileklerde bulunmak,
 • 23.2) Dernek ve Türkiye’deki Kurumsal Yönetim girişimlerinin kamuoyunda saygınlığını arttıracak çalışmalar yaparak, öneri ve dileklerde bulunmak,
 • 23.3) Dernek çalışmaları ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında görüşlerini belirtmek,
 • 23.4) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 24: Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan üye ayrıldığında, sırasıyla yedek üyelere çağrı yapılır ve yedek üyeler seçilir. Sıraya göre göreve gelen yedek üye, görevinden istifa ettiği takdirde, kendisinden sonra gelen üyeye çağrı yapılır.

4 BÖLÜM – MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 25: Derneğin gelirleri aşağıda sayılmıştır.

 • 25.1) Giriş Ödentisi (Kayıt Ödentisi): Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Giriş Ödentisi’nin miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir ve üyeliğin onaylanma tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ödenir.
 • 25.2) Yıllık Ödenti (Üyelik Ödentisi): Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup, miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.
 • 25.3) Yurt içi ve yurt dışı bağış ve yardımlar,
 • 25.4) Eğitim ve çalışma faaliyetleri ile sosyal tesis işletme gelirleri,
 • 25.5) Yardım Toplama Kanunu’na göre elde edilecek gelirler,
 • 25.6) Dernek amacına uygun olarak yapılacak her türlü faaliyet gelirleri,
 • 25.7) Diğer gelirler.

DERNEK DEFTERLERİ

MADDE 26: Defter tutma esası, kayıt, tutulacak defterler ve tasdikleri ile ilgili kural ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

 • 26.1) DEFTER TUTMA ESASI; Dernekte, bilânço esasına göre defter tutulur.
  Derneğe ait ticari işletmede Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
 • 26.2) KAYIT USULÜ; Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
 • 26.3) TUTULACAK DEFTERLER; Dernek için aşağıda gösterilen noterden onaylı defterler tutulur.
 • 26.3.1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • 26.3.2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • 26.3.3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • 26.3.4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 • 26.3.5) Bilanço esasında tutulacak defterler; Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
 • 26.3.6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Ayrıca Dernek, Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik ve tebliğler uyarınca tutulması gerekli diğer defterleri de tutar. Yukarıdaki defterlerden herhangi birisinin tutulması yasalarla mecbur tutulmaz ise bu defteri tutup tutmamak Dernek Yönetim Kurulunun takdirindedir.

DEFTERLERİN TASDİKİ

Madde 27:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 28: Gelir ve gider belgeleri;

 • 28.1) Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 • 28.2) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 • 28.3) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ

MADDE 29: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

MADDE 30: Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler ,onbeş (15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

MADDE 31: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE 32 -Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin en büyük mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 33: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 • 33.1. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ
  Dernek Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve eklerini Yönetim Kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
  Genel Kurul sonuç bildirimine;
  • 33.1.1) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
  • 33.1.2) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
 • 33.2. TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ
  Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
 • 33.3. YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ
  Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
  Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 • 33.4. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM
  Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
 • 33.5. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
  Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
  Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 34: Dernekte, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetim Kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 35: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

MADDE 36: Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ ta başlar ve 31 Aralık’ ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler çizgisinin aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.

5. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Madde 37-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 38-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 39- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Madde 40-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bildirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Mart ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 41: Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Değişiklik önerileri en az (10) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda Tüzük değişikliği görüşülemez.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 42:

42.1. DERNEĞİN FESHİ

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin dağıtılmasının karar verilmesi halinde Dernekler Yönetmeliğinin 89. maddesine uygun şekilde tasfiye işlemi yapılır. Son Yönetim Kurulundan seçilecek Tasfiye Heyeti tarafından tasfiye işlemleri tamamlanır.Derneğin mal varlığı kalması halinde Darüşşafaka Cemiyeti’ ne devredilir. Tasfiye İşlemlerinin bitmesini takiben bir hafta içinde Tasfiye heyeti tarafından, tutanak ve diğer belgeler Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

42.2 TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Aile İşletmeleri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Darüşşafaka Cemiyeti’ ne devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 43: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEK KURUCULARI

MADDE 44:

DERNEK KURUCULARI

Dernek Kurucularının ad ve soyadları, ünvanı ve imzası aşağıdadır:

Sıra no

Adı

Soyadı

Ünvanı

İmzası

1

Şerife

Eren

Kurucu Başkan

2

Sedat Şükrü

Ünlütürk

Kurucu Üye

3

Fahrettin

Gülener

Kurucu Üye

4

Meral

Ekmekçioğlu

Kurucu Üye

5

Seyda Zeynep

Akdurak

Kurucu Üye

6

Uğur

Paksoy

Kurucu üye

7

G.İrem Oral

Kayacık

Kurucu üye

8

Ramiz Serkan

Aktaş

Kurucu üye

9

Ferzan Gizem

Ertan

Kurucu üye

10

Hakan

Önal

Kurucu Üye

11

Ercument Ruhi

Molay

Kurucu Üye

12

Gülfem

Perçin

Kurucu Üye

13

İrfan

Aşçıoğlu

Kurucu Üye

14

Gülçağ

Gencer

Kurucu Üye

15

Engin

Özşahin

Kurucu Üye

16

Mehmet

Karakurt

Kurucu Üye

17

Ufuk

Destanlı

Kurucu Üye

18

Mahru

Gürel

Kurucu Üye

19

Nazif

Ulusoy

Kurucu üye

20

Arife Berrin

Sarıoğlu

Kurucu Üye

21

Ahmet Selim

Taner

Kurucu Üye

22

Murat

Balcı

Kurucu Üye

23

Ayşe Kadın

Pakkan

Kurucu Üye

24

Aysu

Benlioğlu

Kurucu Üye

25

Talip Murat

Kolbaşı

Kurucu Üye

26

Erol

Günaydın

Kurucu Üye

27

Sumer Tömek

Bayındır

Kurucu Üye

28

Berat

Ösen

Kurucu Üye

29

Levent

Sarıgözoğlu

Kurucu Üye

30

Hüsna

Gültekin

Kurucu Üye

31

Nihan

Dirin

Kurucu Üye

32

Recep Sami

Çukurova

Kurucu Üye

33

Temel Aycan

Şen

Kurucu Üye

34

Candan

Çilingiroğlu

Kurucu Üye

35

Kamil

Grebene

Kurucu Üye

36

İdil

Yiğitbaşı

Kurucu Üye

37

Mehmet

Dudaroğlu

Kurucu Üye

38

Leyla

Kayhan Elbirlik

Kurucu Üye

39

Haydar

Çolakoğlu

Kurucu

Üye

40

Gürkan

Kocaer

Kurucu Üye

GEÇİCİ MADDE 1

İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri olarak aşağıdaki kişiler seçilmiştir:

1.Şerife Eren

2.Sedat Şükrü Ünlütürk

3.Fahrettin Gülener

4.Meral Ekmekçioğlu

5.Seyda Zeynep Akdurak

6.Uğur Paksoy

7.G.İrem Oral Kayacık

Yönetim Kurulu, alacağı kararla Dernek başkanı, birlik saymanı ve diğer yönetim kurulu üyelerini her türlü hukuki fiil ve işlemlerinden ötürü bankalar ve resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil etmek üzere yetkilendirecektir.Yönetim Kurulu ayrıca 2.000.TL’sına kadar limitli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri dışında bir dernek görevlisini de yetkilendirebilecektir.

GEÇİCİ MADDE 2

Derneğin kuruluşu için gerekli olarak addedilen ve Dernek kurulmadan önce kurucular tarafından ödenen tüm giderler, Derneğin giderleri olarak kaydedilecektir ve kurucular, maruz kaldıkları bu gibi giderler için Dernekten iade alacaklardır.

GEÇİCİ MADDE 3

lk genel kurula kadar giriş ödentisi Kurumsal Üyeler için 5.000.- TL. bireysel üyeler için 3.000.-TL olarak belirlenmiştir.Kurucu üyelerden giriş ödentisine ek olarak ayrıca 1.000.TL alınacaktır.

Ayrıca ilk genel kurula kadar yıllık ödenti tüm üyeler için 2.000 TL. olarak belirlenmiştir

TAIDER Presentation Videos

Corporate Members

GO TOP