Komiteler

Komiteler

TAİDER Üye İlişkileri Komitesi

Amacı: Gerçekleştirilen faaliyetlerle TAİDER üyelerinin birlikteliklerinin güçlendirilmesi, Dernek aidiyetinin arttırılması ve sosyal kaynaşmanın sağlanmasını hedefleyen dernek ilke ve etik değerlerine uygun yeni üye kazanılması yönünde çalışmalar yapmak, yeni üye başvurularının üyelik kurallarına uygunluğunu saptayarak YK’na raporlamaktır.

Görevleri:

 • Yeni üye kazanım çalışmaları
 • Üye katılımını teşvik etme ve güçlü iletişim kurma
 • Aday üye ön değerlendirme çalışmalarını koordine etmek
 • Üye işyeri gezileri planlamak
 • Dönemsel olarak üye eğilimleri ve profili hakkında verileri güncellemek üzere araştırma anketleri hazırlamak ve sonuçlarını raporlamak

TAİDER Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Komitesi

Amacı: TAİDER’in kurumsal yapısını ve marka değerini güçlendirmek, diğer kurumlarla ilişkilerini arttırmaktır.

Görevleri:

 • Çeşitli şehirlerde farkındalık, paylaşım ve dernek tanıtım toplantıları
 • Diğer sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sektörel kuruluşlar ile işbirlikleri
 • Basın ile ilişkiler
 • E bülten, dergi, broşür, tanıtım dokümanları çalışmaları
 • Kurumsallaşma ve kurumsal kimlik çalışmaları

TAİDER Uluslararası ve FBN ile İlişkiler Komitesi

Amacı: TAİDER’in uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Görevleri:

 • Uluslararası FBN ile ilişkiler, Türkiye’de tanıtımı ve Türkiye’nin tanıtımı
 • Uluslararası sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve ortak projeler
 • Kardeş şube projeleri

TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi

Amacı: TAİDER’in “Sürdürülebilirlik Andı” çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktır.

Görevleri:   

 • Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında çalışma ve  projeler
 • Bu alanda çalışan diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler
 • Sürdürülebilirlik alanında çalışma yapan TAİDER üyelerinin çalışmalarının belirlenmesi, paylaşılması ve diğer işletmelerin teşvik edilmesi

TAİDER Zirve Komitesi

Amacı: Türkiye’deki aile işletmelerini bir araya getirerek kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve gelecek planlaması gibi konularda aile şirketlerine ışık tutan Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin her yıl TAİDER tarafından düzenlenmesini sağlamaktır.

Görevleri: 

 • Geleneksel Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin düzenlenmesi
 • Zirvenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması
 • Zirvenin hazırlık ve uygulama aşamasında iletişimin yönetilmesi

TAİDER Gelecek Nesil Komitesi

Amacı: Aile şirketi gelecek nesillerinin deneyimlerini ve aile şirketindeki beklentilerini paylaşabilecekleri güven ortamını yaratarak, gelecek nesillerin birbirlerinden öğrenmelerine, sosyalleşmelerine destek olan etkinlikler planlamak ve TAİDER Gelecek Nesiller yönetişim planına (ek doküman no:2) uygun faaliyetlerde bulunmak.

Görevleri:   

 • Gelecek nesil etkinlikleri(Gelecek Nesil Özel Günü, Gelecek Nesil Zirvesi, Günbatımı Buluşmaları, gezi, vb)
 • Ulusal ve Uluslararası Staj
 • Yeni Liderler Çemberi
 • Çocuk TAİDERliler projesi
 • Her türlü gençlik etkinlikleri ve projeler

TAİDER Akademi Komitesi

Amacı: Stratejik yönetim, performans planlaması, kurumsallaşma, yönetim ve organizasyon gibi çeşitli konularda rekabet koşullarının, aile ve işletme arasında kurulacak dengelerin iyi yönetilmesi gibi gereklilikler aile işletmelerinin bu alanlardaki sorunlarını doğru tanımlayıp kendilerine uygun çözümler içeren yöntemlere olan ihtiyacını artırmıştır. TAİDER Akademi bünyesinde bu ihtiyacın giderilmesine destek olacak şekilde planlanan faaliyetler iki ana amaca hizmet etmektedir. Bunlardan ilki, aile 

işletmelerinin sürdürülebilir bir yapı oluşturmaları için hem işletmeyi hem de aile ve işletme arasındaki ilişkileri kurumsallaştırmaları sürecinde bilgiye erişimlerini kolaylaştırmaktır. İkincisi ise, geleceğe yönelik güçlü ve yenilikçi adımlar atma yolunda daha önce benzer süreçlerden geçen aile işletmelerinin deneyimlerini birbirleri ile paylaşacakları güven ortamını sağlayarak birbirilerinden öğrenmelerine fırsat yaratmaktır. 

Çalışma Şekli ve Yapısı:   

 • Yukardaki amaç çerçevesinde yönetsel çalışmalar için kurulan Akademi Komitesi TAİDER yönetim kurulu temsilcileri ile 1 gelecek nesil temsilcisi, İl temsilcileri, 1 akademisyen üye, 1 bağımsız üye, 1 eğitimci üyeden oluşabilir.
 • Komite tarafından görevlendirilen Akademi koordinatörü çalışmaları hakkında raporu komiteye sunar. Akademi koordinatörünün eğitim tasarlama, takip ve değerlendirme süreçlerinde görevli ve sorumlu olması kabul edilmiştir. Koordinatörün denetimi, Komite Başkanı tarafından yapılır.
 • Akademi komitesi üyeleri YK kararı ile seçilir. 
 • Komite kararları YK onayına sunulur.

Görevleri:

 • TAİDER Akademi çalışmalarını, eğitim projelerini yürütmek
 • İç ve dış eğitimler, seminerler, paneller düzenlemek
 • Akademik kurumlar ile ilişki kurmak

TAİDER Sanat Komitesi

Amacı: Aile şirketleri ilgilendiren konularda üyelerin sanat aracılığı ile kendilerini ifade etmelerine ortam ve imkan sağlamak, TAİDER üyelerinin arasında iletişimi ve paylaşımı güçlendirmek, TAİDER’in aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir büyümesi amacına hizmet eden farkındalık sağlayıcı faaliyetlerinde çeşitliliği arttırmak, TAİDER’i sanat ile güçlendirmek. TAİDER SANAT projesi içinde tiyatro, edebiyat müzik, dans, fotoğraf, resim, mimari, heykel gibi sanatın tüm dalları yer alabilir.     

       Görevleri:

 • TAİDER Forum Tiyatro temsillerinin farklı illerde belirli bir takvim dahlinde organizasyonunu sağlamak
 • TAİDER üyeleri için sanat temalı geziler ve etkinlikler organize etmek
 • Farklı sanat dallarında üyelerin tercihlerini de dikkate alarak çalışma grupları ve içerik oluşturmak

TAİDER Now Gen Komitesi

Amacı: Gelecek nesil üyesi olarak TAİDER üyelikleri yıllar önce başlayan ancak bugün yaşları 35-55 yaş aralığında olan ve hali hazırda aile şirketinde aktif olarak yönetici seviyesinde çalışan üyeler için oluşturulan bir topluluktur. Amacı iş başındaki nesile özel ve ihtiyaçlarına uygun etkinliklerin tasarlanmasıdır.

TAİDER Girişimcilik ve İnovasyon Komitesi

Amacı: Üyelerin girişimcilik ekosistemi ve gelişmeleri hakkında olan ihtiyaçlarını analiz etmek, üyeler arasında girişimcilik deneyimleri paylaşım ortamı sağlamak, üyelere kurum içi girişimciliğin aile şirketlerindeki yerini ve faydalarını aktararak aile şirketi üyelerini girişim dünyası araçlarından faydalanmaları konusunda farkındalık sağlamak.

Görevleri:

 • Üyelerin girişimcilik anlamındaki ihtiyaçlarının analizi
 • Girişimcilik topluluğu oluşturarak üyeler arasında girişimcilik odaklı fikir alışverişi ve deneyim paylaşımı ortamı sağlamak
 • Ortak girişimci iş fikirlerine sahip üyelerin bir araya gelebilmesini ve network edinmesini katalize etmek
 • Üyelerin işletmeleri içerisinde kurum içi girişimcilik kültürünü geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Dijital içerikler üretmek (podcast, blog, vlog, newsletter)
 • Girişimci buluşmaları, yatırımcı buluşmaları, deneyim paylaşım etkinlikleri, yeni teknoloji ve trendler bilgilendirme etkinlikleri, Co-founder bulma etkinlikleri vb.düzenlemek
 • Uluslararası FBN Girişimcilik Komitesi faaliyetlerini takip etmek ve TAİDER Girişimcilik Komitesi'ne ve TAİDER üyelerine faaliyetler konusunda bilgi akışı sağlamak
 • Gelecek Nesil Girişimcilik Ödülü programına TAİDER’den en az bir başvurunun yapılması için çalışmalar yürütmek

TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği